โปรโมชั่น ปกติ
ค่าบริการรายเดือน ห้องละ ฿9 ฿20
จำนวนตึกสูงสุด 1 ไม่จำกัด
จัดการข้อมูลมิเตอร์น้ำ-ไฟ
จัดการจองห้องพัก
จัดการสัญญา
จัดการใบแจ้งหนี้
พิมพ์ใบเสร็จ
จัดการค่าเช่ารายวัน-รายเดือน
จัดการค่าใช้จ่าย
จัดการลูกหนี้ค้างชำระ
เงื่อนไข ต้องลงทะเบียน
ช่วงทดลองใช้